Reprezentacja klienta w sądzie – nie tylko adwokat

santamaria.com.pl adwokat gdańsk usługi księgowe

Pełnomocnik to osoba, która reprezentuje danego klienta w sądzie. Obecne przepisy nie ograniczają pełnienia funkcji pełnomocnika jedynie do radców prawnych i adwokatów, ale w zależności od sytuacji i charakteru sprawy, zezwalają na wybór innych osób do tej funkcji. Pełnomocnik działa w imieniu i na rzecz danej osoby fizycznej lub prawnej.

Musi on posiadać zdolność do czynności prawnych. Z prawnej pomocy, której udziela pełnomocnik mogą korzystać strony, które nie są oskarżonym osoby, które nie są stronami, sam pokrzywdzony, zatrzymany oraz ten, który rości sobie prawo do zajętego przedmiotu. Zarówno adwokat, jak i radca prawny są objęci obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej, która odnosi się do nieujawniania informacji, które zostały zdobyte w czasie udzielania porady prawnej.

Radca prawny ma prawo podejmowania czynności procesowych przy reprezentowaniu pokrzywdzonego, gdy występuje on w sprawie karnej jako oskarżyciel prywatny, samoistny lub posiłkowy uboczny.