Obywatel przed sądem. Jakie ma prawa?

prawo pracy adwokat gdańsk

Każdy obywatel może występować przed sądem lub którymś z organów wymiaru sprawiedliwości. Wiążą się z tym określone obowiązki oraz prawa.

Prawo do sądu można rozpatrywać na dwóch płaszczyznach. Chodzi tu o prawo do drogi sądowej, czyli dostęp do sądu oraz prawo do rozpatrywania sprawy przez niezawisły i niezależny sąd.

Sprawa każdego obywatela musi być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki. Obywatel ma prawo obrony przed zbyt długim postępowaniem.

Ma on również prawo do jawności postępowania. Oznacza to, że każdy może wejść na salę rozpraw.

Konstytucja RP zapewnia także dwuinstancyjność postępowania sądowego, co przekłada się na możliwość odwoływania się od niesatysfakcjonującego nas orzeczenia. Godność człowieka jest przyrodzona i niezbywalna i to ona stanowi źródło wszystkich praw oraz obowiązków.

Dlatego wszystkie decyzje wydane przez sąd muszą uwzględniać ochronę ludzkiej godności. Do grona najważniejszych praw obywatela zalicza się także prawo do obrony.

Z kolei prawo do pomocy w postępowaniu gwarantuje możliwość skorzystania z profesjonalnej pomocy prawnika, z urzędu lub z wyboru. Może być to radca prawny, adwokat lub inny pełnomocnik.